DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Warunki przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej

 

(skierowania i umieszczenia osób w domu, potrzebne dokumenty, miejsce ich składania, zasady odpłatności, statut)

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu jest prowadzony przez Prowincję Chełmińsko – Poznańską Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a` Paulo w Chełmnie na zlecenie Starosty Świeckiego. Jest domem stacjonarnym, zapewniającym całodobową opiekę, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Nadzór nad działalnością Domu na podstawie kryterium lojalności, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Starosta Świecki. Zadania Starosty wykonuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji o skierowaniu wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art.59 ustawy o pomocy społecznej.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i, w miarę możliwości, ich samodzielności.

Dom Pomocy Społecznej posiada: 

Dom nasz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników, zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa. Opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Dom świadczy podstawowe usługi:

Usługi bytowe

 

Usługi opiekuńcze

 

Usługi wspomagające
 

Fizjoterapia

Nasi mieszkańcy korzystają z kompleksowej opieki rehabilitacyjnej mającej na celu utrzymanie lub przywrócenie utraconej sprawności. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych na sali rehabilitacyjnej jak również indywidualnie – przyłóżkowo. W myśl prekursora fizjoterapii polskiej prof. dr med. Wiktora Degi,
„Ćwiczenia mogą zastąpić nie jeden lek, lecz żaden lek nie zastąpi ćwiczeń.”

 

Formami proponowanych działań fizjoterapeutycznych są:

Kinezyterapia, czyli terapia ruchem, która ma na celu maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej w przypadkach schorzeń przewlekłych i pozostawiających pewne nieodwracalne zmiany. To również przygotowanie do dalszej rehabilitacji np. społecznej.
Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo. Na tę cześć składają się następujące formy aktywności ruchowej:

Kinezyterapia ogólna dotyczy części ciała, które nie są objęte chorobą. W skład ćwiczeń wchodzą:

Ćwiczenia, ich rodzaj oraz intensywność. dobierane są indywidualnie do potrzeb i aktualnego stanu zdrowia pensjonariusza.
 

Masaż klasyczny (leczniczy), masaż relaksacyjny, drenaż limfatyczny.
 

Taping rehabilitacyjny to metoda terapeutyczna, w której wykonuje się aplikacje z użyciem plastrów elastycznych. Z powodzeniem stosowana jest w terapii problemów mięśniowych i stawowych. Technika ta opiera się na zasadach kinezjologii i wykorzystuje się zdolności organizmu do samoleczenia. Metoda ta jest również indywidualnie dostosowana do potrzeb mieszkańca z zastosowaniem odpowiedniej techniki (mięśniowej, więzadłowej, powięziowej, limfatycznej lub korekcyjnej).
 

Fizykoterapia, to forma fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (słońce) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami.

Do dyspozycji pensjonariuszy jest:

Ponadto mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają możliwość wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
 

Terapia zajęciowa
Terapeuta  organizuje mieszkańcom czas wolny, imprezy i spotkania okolicznościowe oraz  wycieczki.
Celem terapii jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańca. Dodatkowe zajęcia urozmaicają i wzbogacają życie domowników.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach i są dostosowane do możliwości i zainteresowań mieszkańców.
Oferta zajęć jest różnorodna i każdy może znaleźć coś dla siebie.

Formy proponowanych terapii to:

 

W ramach terapii, organizowane są przez Dom święta, uroczystości okazjonalne. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczyć w imprezach kulturalnych i turystycznych,

Działania tego typu mają ogromne znaczenie w usprawnianiu i rozwijaniu umiejętności funkcjonowania w środowisku społecznym, a także w postawie osoby niepełnosprawnej oraz seniora. Aktywizacja motywuje ich, dodaje im siły do walki z trudnościami jakie niesie ze sobą niepełnosprawność czystarość oraz poprawia samopoczucie i nastrój.

Zakres usług, o których mowa ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

W Domu mogą być udzielane mieszkańcom świadczenia zdrowotne nieprzewidziane w statucie, jeżeli wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców i pozwalają na nie warunki Domu.

Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

 

Mieszkaniec domu ma prawo do:
 

 

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest przede wszystkim:
 

Obowiązki mieszkańców Domu nie mogą być nadmierne w stosunku do ich możliwości.

 

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincenta a Paulo
Adres:
ul. Wojska Polskiego 128
86-100 Świecie
Telefony:
tel. 52 33 11 884
Wejść na stronę: 96415